STATUT

POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ FORTYFIKACJI

-STATUT-

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji jest spadkobiercą i kontynuatorem tradycji Towarzystwa Przyjaciół Fortyfikacji Oddział Poznań

Rozdział I

Postanowienia ogólne

1. Towarzystwo nosi nazwę:

„POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ FORTYFIKACJI”. Nazwa ta zostanie prawnie zastrzeżona. W dalszej części statutu będzie zwane Towarzystwem.

2. Na mocy niniejszego statutu oraz przepisów ustawy Prawo o towarzystwach, posiada osobowość prawną.

3. Siedzibą Towarzystwa jest Poznań, ul. Wierzbięcice 24B\20, 61-568 Poznań.

4. Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym dla realizacji celów statutowych, może współpracować

z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami o różnych profilach działania oraz prowadzić działalność poza granicami kraju.

5. Towarzystwo zostaje powołane na czas nieokreślony.

6. Towarzystwo może używać pieczęci z napisem „POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ FORTYFIKACJI”, oraz posiadać odznakę zatwierdzoną przez Walne Zgromadzenie, a także legitymację.

7.Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, oraz zarejestrowanej działalności gospodarczej.

Rozdział II

Cele i sposoby działania Towarzystwa

Celem Towarzystwa jest:

1. Rewitalizacja zabytków sztuki fortyfikacyjnej z przeznaczeniem na cele turystyczno – rekreacyjno- muzealne.

2. Propagowanie historii fortyfikacji poznańskich.

3. Prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie problematyki związanej z obronnością i ochroną zabytków architektury militarnej.

4. Organizacja imprez plenerowych popularyzujących wiedzę o historii obronności.

5. Współpraca ze szkołami, towarzystwami i organizacjami miasta i regionu w zakresie szeroko pojętej problematyki historycznej.

6. Propagowanie turystyki kulturowej.

7. Organizacja wystaw i konferencji naukowych.

8. Prowadzenie działalności służącej realizacji statutowych celów Towarzystwa.

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

1.Prowadzenie badań terenowych i archiwistycznych, związanych z działalnością Towarzystwa.

2. Współdziałanie z władzami państwowymi, samorządowymi, partiami, towarzystwami (również międzynarodowymi), fundacjami i placówkami naukowymi w zakresie wynikającym z celów Towarzystwa.

3. Prowadzenie działalności związanej z realizacją statutowych celów Towarzystwa.

4. Publikacje, opracowywanie projektów związanych z rewitalizacją i konserwacją obiektów sztuki militarnej.

5. Pozyskiwanie funduszy na działalność statutową.

6. Propagowanie i organizacja niekonwencjonalnych form spędzania wolnego czasu.

7. Gromadzenie i ochronę zabytków sztuki fortyfikacyjnej (również ruchomych), z przeznaczeniem na cele ekspozycji muzealnej.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Towarzystwa.

2. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

a) członków zwyczajnych,

b) członków wspierających,

c) członków honorowych,

3. Członkiem zwyczajnym, może być każda osoba fizyczna, która:

 a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw publicznych,

 b) złożyła pisemną deklarację przystąpienia do Towarzystwa, popierania jego celów i podejmowania aktywnych działań do ich realizacji,

c) posiada poparcie co najmniej dwóch członków zwyczajnych.

4. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendacje.

5. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty doręczenia odmowy, złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zgromadzenia jest ostateczne i nie podlega odwołaniu.

6.Członek zwyczajny ma prawo:

a) Wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa

b) Uczestniczyć z głosem stanowiącym na Walnym Zgromadzeniu

c) Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Towarzystwa

d) Posiadać legitymację i nosić odznakę Towarzystwa

e) Korzystać z rekomendacji i opieki Towarzystwa

7. Członek zwyczajny ma obowiązek:

a) Przestrzegać statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa

b) Regularnie opłacać składki członkowskie na rzecz Towarzystwa

c) Czynnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych Towarzystwa.

d) Dbać o mienie i dobre imię Towarzystwa

8. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Towarzystwa i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

Osoba prawna działa w Towarzystwie przez swojego przedstawiciela.

9. Członek wspierający ma prawo:

a) Brać udział z  głosem doradczym w pracach Towarzystwa.

b) Zgłaszać do władz Towarzystwa wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Towarzystwo zadań.

10. Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

11. Członkiem honorowym Towarzystwa może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Towarzystwa.

12. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.

13. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych

władzach Towarzystwa, poza tym posiada takie prawa jak członek zwyczajny.

14. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłaty składki członkowskiej.

15. Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek:

a) Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Towarzystwa, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszystkich zobowiązań w stosunku do Towarzystwa.

b) Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej członka wspierającego.

c) Z  powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu.

d) Uchwały Zarządu, z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres co najmniej półroczny lub nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przez okres 2 lat.

e) Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów, bądź uchwał władz Towarzystwa.

f) Nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Towarzystwa lub działanie na jego szkodę.

16. Osoba wykluczona lub skreślona z listy członków ma prawo wniesienia pisemnego odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zgromadzenia jest ostateczne i nie podlega odwołaniu.

Rozdział IV

Struktura i władze Towarzystwa

1. Władzami naczelnymi Towarzystwa są:

a) Walne Zgromadzenie,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna,

2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych trwa 4 lata.

3. Uchwały władz i organów władz Towarzystwa zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej..

4. W przypadki równości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.

5. Głosowanie tajne odbywa się na wniosek 1/2 obecnych uprawnionych do głosowania.

6. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Towarzystwa.

7. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku lub częściej na pisemny, uzasadniony wniosek co najmniej połowy członków

Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub

w każdy inny skuteczny sposób, co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

8. W Walnym Zgromadzeniu powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia, może skutecznie obradować dowolna liczba członków.

9. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni z głosem decyzyjnym oraz członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście – z głosem doradczym.

10. O uzupełnieniu porządku obrad decyduje Walne Zgromadzenie. To samo dotyczy wniosków nagłych, zgłaszanych w toku obrad

Walnego Zgromadzenia.

11. Nie mogą być jednak przedmiotem nagłego wniosku sprawy rozporządzania majątkiem trwałym Towarzystwa oraz zmiany statutu i rozwiązania Towarzystwa.

12. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

a) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu z działalności Towarzystwa oraz sprawozdania Komisji rewizyjnej

b) wytyczne ogólnego kierunku działalności Towarzystwa,

c) podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej, uchwały w sprawie absolutorium dla ustępujących władz Towarzystwa,

d) wybór w głosowaniach tajnych zgodnie z ordynacją zatwierdzoną przez Walne Zgromadzenie:

– prezesa,

– pozostałych członków Zarządu,

– członków Komisji Rewizyjnej,

e) podejmowanie uchwał w sprawie nadania lub pozbawienia godności członka honorowego,

f) ustalenie górnej wysokości rocznych składek członkowskich,

g) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia i ordynacji wyborczej oraz załatwienie regulaminów Towarzystwa,

h) podejmowanie uchwał, dotyczących spraw majątkowych Towarzystwa,

i) podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu bądź rozwiązania się Towarzystwa,

j) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Towarzystwo innych organizacji

k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Towarzystwa

l) rozpatrywanie skarg członków Towarzystwa na działalność Zarządu

13.Zarząd jest organem zarządzającym Towarzystwa.

14.Zarząd składa się z 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.

Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na 4 – letnią kadencję

Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.

15. W przypadku zwolnienia stanowiska prezesa funkcje jego do zakończenia kadencji przejmuje wiceprezes, wybrany przez Zarząd Towarzystwa.

16. Wszelkie dokumenty w sprawach merytorycznych i organizacyjnych są podpisywane przez prezesa lub w jego zastępstwie przez wyznaczonego członka Zarządu.

17. Do kompetencji Zarządu należy:

a) kierowanie całokształtem działalności Towarzystwa zgodnie ze statutem, uchwałami i wytycznymi Walnego Zgromadzenia,

b) przyjmowanie nowych członków

c) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,

d) składanie sprawozdań z działalności na Walnym Zgromadzeniu,

e) zatwierdzanie planu finansowego Towarzystwa,

f) wysuwanie wniosków o nadanie bądź pozbawienie godności członka honorowego i Honorowego Prezesa Towarzystwa,

g) powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych oraz uchwalanie ich regulaminów,

h) ustalanie wysokości i sposobu pobierania rocznej składki członkowskiej w granicach przyjętych przez Walne Zgromadzenie,

i) kierowanie działalnością gospodarczą Towarzystwa,

j) w uzasadnionych przypadkach zwalnianie, na wniosek Zarządu, poszczególnych członków Towarzystwa z płacenia składek.

k) powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych, sekcji tematycznych, zespołów badawczych i innych form organizacyjnych służących działalności Towarzystwa.

l) wykonywanie czynności nie zastrzeżonych kompetencjami innych władz Towarzystwa

18. Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na pół roku.

19. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.

20. Uchwała w sprawie wniosku na walne Zgromadzenie o nadanie godności członka honorowego, zmianę statutu lub rozwiązanie Towarzystwa i Przekazanie jego majątku, wymaga kwalifikowanej większości 3/4 głosów przy obecności wszystkich członków Zarządu.

21. Komisja Rewizyjna jest naczelną władzą kontrolną Towarzystwa.

22. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie, wybiera ona ze swego grona przewodniczącego i członków.

23. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.

24. Do kompetencji Komisji rewizyjnej należy:

a) kontrola bieżącej pracy Towarzystwa,

b) występowanie do Zarządu z wnioskami, wynikającymi z ustaleń kontrolnych,

c) składanie na walnym zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności oraz ocenę działań Zarządu i stawianie wniosków w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu,

d) w przypadkach szczególnej wagi, występowanie do Zarządu z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

25. Przewodniczący komisji rewizyjnej ma prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

Rozdział V

Majątek i fundusze Towarzystwa

1. Majątek Towarzystwa stanowią:

a) Nieruchomości

b) Ruchomości

c) Fundusze

2. Majątek Towarzystwa powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku Towarzystwa i z ofiarności publicznej.

3. Majątkiem i funduszami Towarzystwa rozporządza Zarząd.

4. Towarzystwo z zachowaniem obowiązujących przepisów może otrzymywać subwencje i dotacje.

5. Dla ważności pism i innych oświadczeń woli, dotyczących spraw i obowiązków majątkowych Towarzystwa wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu.

6. Do reprezentowania Towarzystwa w sprawach zwykłych ma prawo każdy członek Zarządu.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie się Towarzystwa

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób, uprawnionych do głosowania.

2.Uchwałę o rozwiązaniu się Towarzystwa podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób, uprawnionych do głosowania.

3. Uchwała o rozwiązaniu się Towarzystwa powinna określać sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Towarzystwa.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o Towarzystwach.

Sekretarz                                                                                                   Przewodniczący Komitetu