POZNAŃSKIE  TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ  FORTYFIKACJI


Zgodnie z „rozdz.IV –pkt 17h Statutu Towarzystwa „ tj. „Do kompetencji Zarządu należy ustalanie wysokości i sposobu pobierania rocznej składki członkowskiej w granicach przyjętych przez Walne Zgromadzenie” Zarząd Towarzystwa ustala:

         


REGULAMIN POBIERANIA ROCZNEJ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ  

ORAZ WYDAWANIA LEGITYMACJI CZŁONKOWSKIEJ


                                         


       ROZDZIAŁ I


Postanowienia ogólne Zgodnie z „ rozdz.III - p7b Statutu Towarzystwa” członek zwyczajny ma obowiązek regularnie opłacać składki członkowskie na rzecz Towarzystwa Zgodnie z Uchwałą nr WZ-PTPF-7/2010 z dn.12.06.2010r ustalono składkę na kwotę 100 zł płatnej  jednorazowo lub w dwóch półrocznych ratach , ponadto: -zwolnieni z opłacania składek są członkowie Towarzystwa którzy ukończyli 70 lat -połowę składki opłacają uczniowie i studenci  nie dłużej jak do ukończenia 26 lat -nowi członkowie przyjęci do 30 czerwca danego roku płacą składkę w pełnym wymiarze,   przyjęci po 1 lipca danego roku płacą składkę w wymiarze ½  jej wysokości.       ROZDZIAŁ II


Opłacanie składek członkowskich

1. Terminy płacenia składek :

a. członkowie zwyczajni do 31 marca  co najmniej ½ składki

b. członkowie zwyczajni  do 31 września  pozostałą część składki

c. nowi członkowie  w ciągu 30 dni od podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych.


2. Składki należ wpłacać:

a. na konto bankowe Towarzystwa ( numer na stronie Towarzystwa)

b. na zebraniach Towarzystwa  lub dowolnym czasie bezpośrednio Skarbnikowi Towarzystwa

3. Ze względu na trudną sytuację materialną członek Towarzystwa  może wystąpić w formie pisemnej do Zarządu Towarzystwa o zwolnienie z płacenia składki członkowskiej lub jej obniżenie w terminach  płacenia składek.

4. Zwolnić z opłat członkowskich lub obniżenie jej wysokości może również nastąpić bez wniosku zainteresowanego , a jedynie z inicjatywy Zarządu ( rozd.IV-p17j Statutu Towarzystwa).

5. Od opłaty składek członkowskich lub obniżenia jej wysokość Zarząd może zwolnić członka Towarzystwa na czas określony lub na stałe.

6. Fakt dokonanych opłat składek członkowskich odnotowywany jest na listach  opłat składek członkowskich, oraz pokwitowaniem wpłaty wydanym przez Skarbnika Towarzystwa.

7. Fakt zwolnienia ze składek członkowskich lub obniżenia ich wysokości powinien być odnotowany w aktach osobowych danego członka.

8. Nieusprawiedliwione zaleganie z opłatą składek członkowskich tj. do 31 marca następnego roku ( rozd.III –p15d ) może skutkować skreśleniem z listy członków Towarzystwa.

9. Uchwałę o skreśleniu z listy członków Towarzystwa podejmuje Zarząd , jest ona poprzedzona pismem –upomnieniem skierowanym do członka zalegającego ze składkami.ROZDZIAŁ III


Wydawanie legitymacji członkowskich


1. Ważna legitymacja członka zwyczajnego Towarzystwa w treści zawiera :

a.  nazwę Towarzystwa

b.  imię/imiona i nazwisko członka

c.  rodzaj pełnionej funkcji

d.  datę ważności i  okrągłą  pieczęć Towarzystw

e.  numer legitymacji


2. Użytkownik legitymacji zobowiązany jest do :

a.  posługiwania się legitymacją w sposób nie naruszający dobrego imienia Towarzystwa  

b. przechowywania legitymacji z zachowaniem należytej staranności, nie udostępniania legitymacji osobom trzecim

3. Legitymacja członkowska jest ważna do 30.06.2018r –Uchwała Zarządu z dn.16.10.2014r.

4. Legitymacje będą wydawane tym członkom  którzy dokonali opłat składek członkowskich w terminie lub są z opłat zwolnieni.

5. Nowo przyjętym członkom Towarzystwa legitymacje wydaje się w ciągu miesiąca od dnia podjęcia uchwały o przyjęciu w poczet członków Towarzystwa. Kandydat na członka zwyczajnego Towarzystwa , w momencie składania deklaracji członkowskiej dołącza  fotografie formatu legitymacyjnego.

6. W razie kradzieży , zagubienia , zniszczenia lub utraty legitymacji członek  jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o tym fakcie Zarząd z podaniem przyczyny i okoliczności utraty.

7. Zniszczona legitymacja podlega zwrotowi.

8. Po akceptacji przez Zarząd wyjaśnienia powodów utraty lub zniszczenia legitymacji  członkowi w ciągu miesiąca od zawiadomienia wydaje się duplikat legitymacji.

9. Opłata za wydanie duplikatu  legitymacji wynosi 50,00zł.


ROZDZIAŁ IV


Postanowienia Ogólne


1. Ważna legitymacja członkowska jest dokumentem upoważniającym do wejścia na teren Fortu-3 po okazaniu na portierni Nowego ZOO.


2. Członkowie z opłaconymi składkami mają prawo korzystać z dofinansowania wycieczek organizowanych przez PTPF.
Regulamin przyjęto Uchwałą  Zarządu na zebraniu w :16.10.2014 r.


       Zenon Górecki                                                                                                        Prof. .Jerzy Stiller

       Sekretarz Zarządu                                                                                                 Prezes Zarządu