KONFERENCJA

Wydawnictwo pokonferencyjne:

 

„Fortyfikacje w przestrzeni miasta”

Pod redakcją: Agnieszki Wilkaniec i Marcina Wichrowskiego

Wydawnictwo Akademii Rolniczej

im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań 2006

„Przedmiotem Fortyfikacji w przestrzeni miasta jest ukazanie w ujęciu histo­rycznym roli, jaką spełniały obiekty i zespoły fortyfikacyjne w kształtowaniu się przestrzeni oraz wpływu na życie mieszkańców miast. Celem opracowania jest również dyskusja nad miejscem, jakie powinny zajmować zachowane obiekty fortyfikacyjne oraz relikty dzieł obronnych we współczesnych aglome­racjach. Istotnym zamierzeniem autorów było ukazanie problemów związa­nych z ochroną i konserwacją fortyfikacji będących częścią tkanki miejskiej, a także poszukiwanie nowych funkcji zabytkowych obiektów obronnych oraz możliwości ich adaptacji w świetle kierunków rozwoju nowoczesnych miast.”

(fragment wstępu do książki)

 

Spis treści

1. Zbigniew Pilarczyk: Wpływ budownictwa obronnego na rozwój miasta na przykładzie Poznania od X do XVIII wieku.

2. Grażyna Kodym-Kozaczko, Mieczysław Kozaczko: Pruskie fortyfikacje Po­znania w planach ogólnych w XX wieku.

3. Waldemar Karolczak: Utrudnienia komunikacyjne w poznańskiej twierdzy od połowy XIX wieku do 1914 roku.

4. Agnieszka Wilkaniec: Fortyfikacje zaczątkiem powstania założeń zieleni miejskiej – proces przejmowania przez miasto Poznań terenów fortecznych na przełomie XIX i XX wieku.

5. Hanna Grzeszczuk-Brendel: Josef Stübben – Rozplanowanie terenów po­fortecznych w Poznaniu.

6. Zbigniew Inglot: Historia poligonu w Biedrusku.

7. Janusz Karwat: Spolszczenie nazw fortów poznańskich.

8. Jerzy Stiller: Koncepcja zagospodarowania Fortu VI w Poznaniu.

9. Wanda S. Zątek: Poznańskie forty jako użytki ekologiczne.

10. Radosław Dzięciołowski, Sławomir Janyszek, Agnieszka Szubert: Fortyfi­kacje oczami przyrodnika. Jak chronić to, co cenne.

11. Lidia Klupsz: Miejsce fortyfikacji we współczesnych aglomeracjach.

12. Bożena Stępka: Obszary pofortyfikacyjne w twórczości projektowej ar­chitekta krajobrazu Petera Josepha Lennego.

13. Grażyna Pilarczyk, Sylwia Bryła: Program Hewelianum jako droga do re­witalizacji zespołu Fortu Grodzisko w Gdańsku.

14. Maria K. Kaczorowska: Miejscowe plany zagospodarowania przestrzen­nego Wzgórze św. Bronisławy oraz Rejon Fortu Skała w Krakowie.

15. Anna Skrzyńska: Fortyfikacje w przestrzeni miasta – sukcesja funkcji w układach przestrzennych.

16. Anna Różańska, Kinga Rybak: Twierdza Warszawa, Twierdza Poznań – rola fortyfikacji w kształtowaniu zieleni miejskiej.

17. Małgorzata Milecka, Wojciech Januszczyk: Fortyfikacje w krajobrazie trzech miast: Przemyśla, Paczkowa i Tomaszowa Mazowieckiego.

18. Krzysztof Kawa: Królewiec – Königsberg – Kaliningrad XIX-wieczna twier­dza we współczesnym mieście.

19. Waldemar Brzoskwinia: Mosty drogowe Twierdzy Kraków – zarys pro­blemu.

20. Janusz Pokrzywnicki: Wpływ kolei na fortyfikacje Torunia.

21. Adam Żywiczyński: Fort Lyck – fryderycjańskie umocnienia w systemie jezior mazurskich.

22. Anna Kubska: Fort 52 „Borek” w Krakowie – miejsce i znaczenie fortyfi­kacji we współczesnych lokalizacjach miejskich w aspekcie urbanistyczno – krajobrazowym i społecznym. Studium przypadku.

23. Zbigniew Rekuć: Fort Legionów na Trakcie Królewskim w Warszawie.

24. Jerzy Domino: Schrony przeciwlotnicze dla ludności cywilnej w Elblągu.

25. Marcin Wichrowski: Przekłady tekstów źródłowych z dziedziny prusko – niemieckich fortyfikacji. Problemy celowego wybory tekstów i ich funkcji. Za­gadnienie terminologii.

Książka do nabycia na zebraniach Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Fortyfikacji.